Občanské právo - Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák - Váš advokát v Plzni

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
náměstí Republiky 2/2, PLZEŇ
Tel.: 377 220 153
JUDr. Jiří VLASÁK
AK PLZEŇ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Občanské právo

Občanské právo je obecným právem soukromým a další odvětví soukromého práva, která jsou považována za zvláštní soukromá práva, tedy právo obchodní, pracovní, rodinné a mezinárodní právo soukromé, na občanské právo odkazují a řadu institutů občanského práva využívají, třeba ustanovení o právních úkonech.

České právo se tedy třídí na právo veřejné a právo soukromé a má historický původ v právu římském.

Právo soukromé se řídí základní zásadou rovnosti účastníků a dále zásadou, podle které mají být smlouvy plněny (pacta sunt servanda), platí zásada ochrany dobré víry (bona fides) a další. Naproti tomu u práva veřejného stojí na jedné straně subjekt, který hájí veřejný zájem. Základem práva veřejného je právo ústavní, dále i právo správní, finanční a trestní.

Pro klienty je důležité vědět, že základní normou občanského práva je občanský zákoník, který upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony, třeba obchodní zákoník nebo zákoník práce, zákon o rodině a další.

Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, se lze domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud.

Občanské právo tedy zahrnuje zejména vlastnické a spoluvlastnické právo, rodinné právo, tj. zejména úpravu společného jmění manželů, péče o nezletilé a rozvody, dědické právo a závazková práva, tj. nejrůznější smlouvy podle občanského zákoníku, např. smlouvy nájemní, kupní, o dílo a další. Ve všech těchto záležitostech poskytuji právní porady, případně klienty zastupuji i před soudy a dalšími subjekty. Jedná se zřejmě o nejfrekventovanější oblast právních služeb a mám zato, že zvláště u významnějších majetkových sporů je právní zastupování nebo minimálně porada s advokátem namístě.
Advokátní kancelář :: JUDr. Jiří Vlasák :: náměstí Republiky 2/2, 301 00 Plzeň
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky